πολυεστέρας

ο, Ν
(χημ. τεχνολ.)
1. συν. στον πληθ. οι πολυεστέρες
συνοπτική ονομασία πολυμερών ενώσεων, που παράγονται με ποικίλες αντιδράσεις, όπως είναι η πολυσυμπύκνωση μιας δισθενούς αλκοόλης με ένα δικαρβονικό οξύ, η πολυσυμπύκνωση ενός διεστέρα με μια διόλη και ο πολυμερισμός με διάνοιξη δακτυλίου
2. φρ. α) «κορεσμένοι αλειφατικοί πολυεστέρες»
χημ. πολυεστέρες που προέρχονται από την πολυεστεροποίηση μιγμάτων συνήθως διαφόρων διολών, αλλά και τριολών και τετρολών, με ποικιλία δικαρβονικών οξέων ή παραγώγων τους και χρησιμοποιούνται για την παραγωγή καλλυντικών μέσων επικαλύψεως, στιλβωτικών υλικών και πλαστικοποιητών
β) «ακόρεστοι πολυεστέρες»
χημ. πολυεστέρες που προέρχονται από την πολύ συμπύκνωση διαφόρων διολών με μίγματα κορεσμένων, ακόρεστων και κυρίως αρωματικών δικαρβονικών εστέρων ή παραγώγων τους και χρησιμοποιούνται για την κατασκευή κυματοειδών πλαστικών πλακών, σωληνώσεων μεγάλων διαμέτρων, δοχείων αποθήκευσης κρασιού και δεξαμενών για τη μεταφορά υγρών
γ) «αρωματικοί πολυεστέρες»
χημ. πολυεστέρες που έχουν ως κύριο εκπρόσωπο τους τον πολυεστέρα τού τερεφθαλικού οξέος με την αιθυλενογλυκόλη ή πολυαιθυλενοτερεφθαλικό εστέρα, καθώς και ο πολυεστέρας τού τερεφθαλικού οξέος με τη βουτανοδιόλη, οι οποίοι παρουσιάζουν εξαιρετικές ιδιότητες και έχουν πολλές εφαρμογές.
[ΕΤΥΜΟΛ. Νόθο αντιδάνειο συνθ., πρβλ. αγγλ. polyester(s) < poly- (< πολυ-*) + ester «εστέρας»].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • πολυεστέρας — ο συνθετική ένωση που προκύπτει από την αντίδραση πολυβασικών οργανικών οξέων με αντίστοιχες πολυσθενείς αλκοόλες …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • πολυεστεροποίηση — η, Ν 1. χημ. συνοπτική ονομασία αντιδράσεων πολυμερισμού, που οδηγεί στον σχηματισμό πολυεστέρων 2. φρ. «άμεση πολυεστεροποίηση» χημ. η αντίδραση πολυσυμπύκνωσης μιας δισθενούς αλκοόλης με ένα δικαρβονικό οξύ. [ΕΤΥΜΟΛ. < πολυεστέρας + ποιώ. Η… …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.